perjantai 13. joulukuuta 2013

Mitä on olla vanha mies ja miten sellaiseksi tullaan?


Tiedekahvilassa olisin esitellyt meneillään olevaa etnografista tutkimustani yli 70-vuotiaista suomalaisista miehistä. Vanhuuden ja mieheyden välisen suhteen tutkimus on Suomessa, ja muuallakin, ollut toistaiseksi vähäistä, joskin kiinnostus aiheeseen on lisääntymässä. Työn vaiheen vuoksi olisin esittänyt joitakin tämänhetkisiä pohdintoja sekä yleisemmin työni teoreettisia taustoja, kuten miten tässä tutkimuksessa ymmärrän vanhuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden. Olen lopettanut kenttätyöt toukokuussa 2013, ja analyysi on siis alkutekijöissään. Työni tutkimuskysymykset ovat:

1)                   Millaista sukupuolta miehet rakentavat? Millaista sukupuoleen ja ikään liittyvää kulttuurista perinnettä voi abstrahoida miesten kokemuksista? Millaiset mieheydet ovat toivottuja, haluttuja tai mahdollisia? Miten miehet neuvottelevat kulttuuristen vanhuutta, seksuaalisuutta ja sukupuolta koskevien normien kanssa?

2)                   Miten avuntarve vaikuttaa mieheyden rakentumiseen? Millaista mieheyttä ja vanhuutta hoivapalvelujen käytännöissä tuetaan tai häivytetään? Millaisia maskuliinisuuksia vanhainkodin rutiineissa, päivätoimintaryhmien vuorovaikutuksessa tai kotihoitokäynnin yhteydessä rakentuu?

3)                   Miten miehet vanhenemisestaan puhuvat ja elämäänsä tulkitsevat? 

4)                   Mikä miehiä tutkimusympäristöissäni erottaa? Millaisia eroja mieheyden kokemuksissa ja konstruktioissa miesten välillä on?


Tutkimuksessani näen vanhuuden ja sukupuolen sosiaalisesti konstruoituneina ilmiöinä eli ne rakentuvat erilaisissa merkitystulkinnoissa ja tulkintoja ohjaavissa säännöissä. Mitä vanhuus, sukupuoli tai seksuaalisuus merkitsee, vaihtelee suhteessa kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja historialliseen kontekstiin. Tämän näkökulman rinnalla olen kiinnostunut siitä, miten vanhuuden kokemus on suhteessa tulkitsijaansa eli miten tässä tutkimuksessa miessukupuoli vaikuttaa näihin kokemuksiin muiden sosiaalisten kategorioiden, kuten taloudellinen tilanne, yhteiskuntaluokka jne., ohella. Työssäni yhdistyvät sukupuolentutkimus, kriittinen gerontologia ja etnografinen folkloristiikka.

 
Tutkimusaineisto on muodostettu etnografisin menetelmin pääkaupunkiseudulla vuosien 2011–2013 aikana. Olen haastatellut ja havainnoinut miehiä päivätoimintaryhmissä, kahdessa vanhainkodissa, joista toinen keskittyi saattohoitoon ja toinen kuntoutukseen, omaehtoisesti järjestyneessä keskusteluryhmässä sekä kotihoitokäyntien yhteydessä.  Olen haastatellut yhteensä 39 miestä (11 kotihoitoa käyttävää miestä; 10 miestä päivätoimintaryhmistä; 9 miestä keskustelukerhosta ja 9 miestä vanhainkodeista). Miehet ovat iältään 71–95-vuotiaita; eniten mukana on 80–88-vuotiaita. Miehet tulevat erilaisista taustoista ja heidän tilanteensa vaihtelevat muun muassa perheen, koulutuksen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, uskonnollisuuden, taloudellisen tilanteen ja sairauksien osalta. Haastattelujen ja havainnointiaineiston lisäksi aineistona on myös miesten minulle spontaanisti antamia kuvia, kirjoittamiaan kirjoja, tarinoita, lehtikirjoituksia sekä mietintöjä.

 
Alustavan jaon mukaan analyysini jakautuu seuraavasti:

1)      menneen nykyisyys

·               Miten esimerkiksi sotakokemukset, koulutus tai työura konstruoivat tämänhetkistä mieheyttä?

2)      sosiaaliset suhteet ja arjen järjestykset

·         Miten mieheys muodostuu jokapäiväisissä käytännöissä?

3)      sukupuoli, intiimiys ja seksuaalisuus

·         Millaista on sopiva mieheys? Mitä seksuaalisuuden kokemuksille tapahtuu miehen ikääntyessä? Miten vanhat miehet tulkitsevat intiimiyden tarvetta ja kokemuksia?

4)      miltä vanhuus tuntuu

·         Miesten vanhuuden kokemuskuvaukset sekä käsitykset vanhusten yhteiskunnallisesta tilanteesta

 
Hankkeen tavoitteena on siis tutkia, miten vanhan miehen kategoria kulttuurisena konstruktiona rakentuu, miten vanhat miehet kokevat mieheytensä, miten vanhuus mahdollisesti muokkaa mieheyden sisältöjä sekä millä tavoin nämä kokemukset jäsentyvät erilaisissa elämäntilanteissa.
 
Tekstin kirjoittaja: Lahden Tutkijapraktikumissa työskentelevä tutkijatohtori, FT Karoliina Ojanen

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti