keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Paluu Päijät-Hämeeseen – projektitutkijaksi praktikumiin

Hei kaikki blogin lukijat!
Olen Tiina Koskimäki ja aloitin tässä kuussa Lahden tutkijapraktikumissa projektitutkijana. Lahti ja Palmenia ovat minulle tuttuja vuodesta 2007, jolloin olin korkeakouluharjoittelijana Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Sittemmin olen mm. työskennellyt Palmenian Kummilaitos-hankkeessa ja tehnyt Ikihyvä-aineistoa hyödyntäen sosiaalipolitiikan graduni, jossa käsittelin naisleskien elämänpiiriä. Nyt jatkan saman, mutta vuosien varrella entisestään laajentuneen seurantatutkimusaineiston tutkailua väitöskirjaa työstäen.
Aiheenani on tällä kertaa leskeytymisen lisäksi myös muut lähisuhteissa tapahtuvat elämänmuutokset ja niiden vaikutukset päijäthämäläisten ikääntyvien arjen sisältöihin. Muilla elämänmuutoksilla tarkoitan parisuhteen päättymistä eroon, uuden avo- tai avioliiton solmimista sekä niin kutsutun LAT-suhteen löytämistä. LAT-suhteella viitataan suhteeseen, jossa osapuolet ovat yhdessä, mutta haluavat asua erillään (englanniksi Living Apart Together). Tälle termille ei ole toistaiseksi hyvää suomenkielistä vastinetta, mutta joskus on puhuttu esimerkiksi erillissuhteesta, mikä omaan korvaani kuulostaa merkilliseltä sanalta. Seurustelusuhde voisi myös olla jollain tavoin kuvaava termi, mutta ehkä tämän parisuhdemuodon yleistyessä sille löytyy luontaisesti jokin sitä kuvaava käsite. Ehdotuksia otetaan toki vastaan!
Miksi sitten mielenkiintoni kohdistuu ikääntyvien lähisuhteisiin ja niiden muutoksiin ja jatkuvuuksiin? Ensin kiinnostukseni heräsi huomiosta, jonka tein leskitutkimusta tehdessäni: lat-suhteessa ilmoitti olevansa jopa reilu viidennes aineiston naimattomista, eronneista ja leskistä. Osuudet vaihtelevat siviilisäätyryhmittäin, ikäkohorteittain ja sukupuolittain. Tarkemmin aihepiiriin tutustuttuani sain huomata, että lähes kaikki erilaiset parisuhteen muodot ja muutokset ovat yleistyneet vanhempien ikäkohorttien keskuudessa. Eronneiden osuus on kasvanut, uusia suhteita solmitaan enemmän kuin ennen, mutta toisaalta myös naimattomien osuudet ovat nousussa. Näiden muutosten seurauksena laskussa on ainoastaan iäkkäiden leskien osuus, mutta muistettava on, että leskien osuus ikääntyvissä kohorteissa on edelleen ja myös tulevaisuudessa huomattava. Lähisuhteiden näkökulmasta vanhuuden elämänvaihe näyttäytyy näin yhä moninaisempana.
Vähitellen minua alkoi kiinnostaa näiden ilmiöiden tutkiminen tarkemmin olemassa olevan, päijäthämäläisiä yli 60-vuotiaita koskevan aineiston avulla.  Aineistolle esitän tutkimusprosessin aikana monenlaisia kysymyksiä ohjaten näin tutkimustani eteenpäin kohti perimmäisiä tutkimuskysymyksiä. Aloitan tarkastelemalla eri elämäntilanteissa elävien osuuksia ja lähisuhteissa tapahtuvia muutoksia kymmenen vuoden seurannassa, mutta myös retrospektiivisesti tarkastelemalla eri elämäntapahtumien ajoittumista. Sen jälkeen kysyn, miten elämäntilanne ja sen muutokset näkyvät arjessa ja sen haasteissa, miten ikääntymiseen suhtaudutaan ja minkälaisia toiveita ja tarpeita eri elämäntilanteissa elävillä ikääntyvillä on.
Tämä blogi tarjoaa meille projektitutkijoille yhden väylän kertoa tutkimustemme etenemisestä sekä mahdollisuuden jakaa ajatuksiamme tutkimuksenteon haasteista ja oivalluksista. Tutkijapraktikum yhdistää uudella tavalla jatko-opiskelun, tutkimuksen ja alueellisen kehittämistoiminnan, joten ensiarvoisen tärkeää on rohkeasti kokeilla uusia työskentelytapoja ja ottaa näin opiksi kokemastamme. Itsenäistä, ja väliin yksinäistä, apurahatyöskentelyä jo hieman kokeiltuani koen itseni etuoikeutetuksi saadessani tehdä tutkimusta osana vuorovaikutteista työyhteisöä, jossa on monenlaista osaamista ja kokemusta. Tutkimustyölle on siten erinomaiset edellytykset.
Tapaamisiin Lahdessa!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti